veřejný prostor

pro dům a zahradu

Hodnota živých plotů

Živé ploty mají nezastupitelnou hodnotu. Jsou to krajinotvorné struktury, které poskytují úkryt a životní prostor živočichům, ale také chrání půdu před vysycháním, větrnou a vodní erozí. Keře fungují při vysokých teplotách jako klimatizace a představují důležité úložiště vázaného uhlíku. Zpevňují svahy a břehy, chrání povrchové vody, zlepšují mikroklima a vodní bilanci půdy. Vzhledem k tomu, že je s oblibou vyhledávají ptáci a hmyz, zastávají rovněž důležitou funkci z hlediska biodiverzity a biologické regulace škůdců. Živé ploty plní důležité vyrovnávací funkce v oblasti ekologie a slouží jako biokoridory k propojení životních prostor živočichů. Tvoří důležitý interakční prvek mezi prostorově oddělenými biotopy a umožňují tak základní ekologické vztahy, jako je druhová výměna, šíření druhů a rekolonizace.

Ochrana klimatu

Živé ploty odebírají ze vzduchu oxid uhličitý (CO2) a zlepšují tak klimatické podmínky. V půdách živých plotů se ukládají organický uhlík a dusík. Kromě toho mají živé ploty ochlazující účinek. V aglomeracích osázených živými ploty se horké dny snášejí lépe. Během období sucha se snižuje výskyt škod, protože vegetační plochy si udrží půdní vlhkost delší dobu.

Ekologická hodnota

Živé ploty slouží jako interakční nebo spojovací prvky, jako „nášlapné kameny“ umožňující ekologické vztahy. Nabízejí úkryt a možnost rozmnožování pro nejrůznější živočichy a napomáhají migraci za účelem mezidruhové výměny, což je důležité i pro volně žijící živočichy, protože jim v tom brání zejména v osídlených oblastech doprava. Živé ploty také vytvářejí různá stanoviště, čímž podporují biologickou rozmanitost.

Životní prostor a potrava pro živočichy

Na malém prostoru tak živočichové a rostliny nacházejí nejrozmanitější podmínky. Živé ploty slouží jako útočiště, zásobárna potravy, hnízdiště a biokoridor pro volně žijící živočichy.

Typičtí obyvatelé živého plotu:

  • Stromové patro: kalous ušatý, poštolka obecná
  • Prostor kmene: žluna zelená
  • Vysoké a středně vysoké keřové patro: drozd kvíčala, ťuhýk obecný, rejskovití, plšík lískový
  • Nízké keřové patro: pěnice hnědokřídlá
  • Staré/odumřelé dřevo: tesaříkovití, drvodělka fialová
  • Půda/drobné struktury živého plotu: ještěrka obecná, ropucha obecná, lasice hranostaj, lasice kolčava, kuna skalní, rejskovití a ježek
  • Bylinné a mechové patro: strnad obecný, motýli, mravenci, střevlíci
Kreativní prvek ovlivňující ráz krajiny a sídelních útvarů

Živé ploty zkrášlují krajinu. Rozdělují ji na různorodé plochy, vnášejí do ní rozmanité barvy a tvary a vytvářejí prostorové struktury, které nám dávají pocit bezpečí a které děti rády využívají jako hřiště. Zpříjemňují a obohacují prožitek z míst, kde tráví malí i velcí svůj volný čas.

Jedlé živé ploty a suroviny

Živé ploty obohacují kuchyni o jedlé květy, listy, pupeny a plody. Výsadba a sběr plodících dřevin znamenají cenný přínos pro ochranu klimatu, protože plody jsou regionální a nemusí se dovážet. Živé ploty poskytují navíc obohacení pro naše smysly díky vůním a rozmanitosti barev. Kromě toho mohou živé ploty po řezu dávat palivové a užitné dřevo, ale také cennou štěpku, kterou lze použít k mulčování.

Ochrana soukromí

Živé ploty se používají především jako pohledové clony a často se skládají pouze z jednoho druhu rostlin. Rozmanité smíšené živé ploty však nabízejí nejen pro živočichy a rostliny, ale i pro lidské oko mnohem více! Tyto ekologicky cenné živé ploty poskytují rovněž dobrou pohledovou ochranu a jsou neocenitelné z hlediska ochrany přírody.

Filtrace prachu a zlepšení ovzduší

Živé ploty mají schopnost pohlcovat jemný prach, filtrovat vzduch, vázat CO2 a produkovat kyslík. Zejména ve městech představují důležitou strategii pro zlepšení ovzduší ve městech.

Větrná clona a ochrana půdy

Největší riziko ztráty úrodné půdy představuje půdní eroze. Erozi půdy podporují vítr a voda v kombinaci s otevřenou krajinou. Tento problém se stále častěji objevuje zejména v zemědělství, ale k erozi půdy může docházet i na soukromých zahradách nebo ve veřejném prostoru na volných plochách bez vegetace nebo na svazích. Ztráta úrodné půdy (= ornice) má nejen ekologické, ale i ekonomické dopady, protože dochází ke ztrátám rostoucí vegetace. Odnos ornice vede například ke zmenšení kořenového prostoru, kořeny mladých rostlin jsou obnaženy a vysychají. Ztracenou ornici lze obnovit jen s velkým úsilím a tvorba nové ornice si vyžádá dlouhý čas při odpovídající péči a vhodném porostu.

Pokud je živý plot vysazen vhodnými dřevinami v odpovídající vzdálenosti napříč ke směru větru, stane se tak větrolamem a důležitým prvkem, který chrání půdu před vysycháním a erozí.

Déšť a sníh

Živé ploty chrání před větrem a stíní půdu, takže sníh zůstává déle ležet, čímž se zvyšuje půdní vlhkost. Tato dodatečná vlhkost má pozitivní vliv na zásobování rostlin vodou. Sousední rostliny mohou klíčit rychleji díky chráněnému a vlhčímu prostoru. Výsadbou se snižuje náraz dešťových kapek a chrání se drobtovitá struktura půdy, snižuje se zanášení půdních pórů blátem, a to i v zahradách a na zelených plochách.

společně pro zdravý zítřek